توجه داشته باشید

بعد از وارد کردن اطلاعات خودتان و زدن دگمه پرداخت وارد درگاه پرداخت بانک پاسارگاد می شود . 

 

درگاه پرداخت بانک پاسارگاد