درباره استاد

آقای لطفعلی قلیزاده کارشناس ارشد حسابداری

25 سال سابقه تدریس و فعالیت

تدریس دوره های :

سپیدار همکاران سیستم
حسابداری مقدماتی
حسابداری تکمیلی
حسابداری صنعتی
حقوق و دستمزد
رایانه کار حسابداری مالی
مدیریت ترخیص محصول
کاربر امور بانکی
مسئول سفارشات