کاربر ICDL

ارائه مدرک از سازمان فنی و حرفه ای

12 نفر

شنبه – دوشنبه – چهارشنبه

شیفت صبح

ساعت برگزاری 10 الی 11:30

کاربر ICDL

ارائه مدرک از سازمان فنی و حرفه ای

12 نفر

شنبه – دوشنبه – چهارشنبه

شیفت صبح

ساعت برگزاری 11:30 الی 13

کاربر ICDL

ارائه مدرک از سازمان فنی و حرفه ای

12 نفر

شنبه – دوشنبه – چهارشنبه

شیفت بعد از ظهر

ساعت برگزاری 18 الی 19:30

حسابداری عملی

نرم افزار سپیدار همکاران سیستم

7 نفر

شنبه – دوشنبه – چهارشنبه

شیفت بعد از ظهر

ساعت برگزاری 16:30 الی 18

نقشه کشی ساختمان با اتوکد

ارائه مدرک از سازمان فنی و حرفه ای

7 نفر

یکشنبه – سشنبه

شیفت بعد از ظهر

ساعت برگزاری 16:30 الی 18

تردی مکس ( 3D MAX ) مقدماتی

ارائه مدرک از سازمان فنی و حرفه ای

7 نفر

یکشنبه – سشنبه

شیفت بعد از ظهر

ساعت برگزاری 16:30 الی 18

راهنمای گردشگری سلامت

ارائه مدرک از سازمان فنی و حرفه ای

12 نفر

شنبه – چهارشنبه

شیفت بعد از ظهر

ساعت برگزاری 16:30 الی 18

راهنمای گردشگری عمومی

ارائه مدرک از سازمان فنی و حرفه ای

12 نفر

یکشنبه – سشنبه

شیفت بعد از ظهر

ساعت برگزاری 15 الی 16:30

برنامه نویسی C#

ارائه مدرک از سازمان فنی و حرفه ای

6 نفر

شنبه

شیفت بعد از ظهر

ساعت برگزاری 16:30 الی 18

بایگان

ارائه مدرک از سازمان فنی و حرفه ای

12 نفر

دوشنبه

شیفت بعد از ظهر

ساعت برگزاری 16:30 الی 18